จำนวนผู้เยี่ยมชม
Online: 1 user(s)
  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  สมุดเยี่ยม  :  e-office  :  บุคลากร  :  เวบบอร์ด 
 
หมวด: วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14-07-2010 Views: 4824

                 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในทักษะทางภาษาคือ การอ่าน การฟัง การดู การพูดและการเขียน  โดยใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการศึกษาในรายวิชาต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นชาติไทย สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
กลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต.ก.
webmaster&designer :ณัฏฐ์ชรินท์ ตลอดพงษ์
Copyright©2016 th.mtk.ac.th email: