จำนวนผู้เยี่ยมชม
Online: 1 user(s)
  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  สมุดเยี่ยม  :  e-office  :  บุคลากร  :  เวบบอร์ด 
 
หมวด: โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
14-07-2010 Views: 4754

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   (ภาคเรียนที่ 1)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

1.5 (60)

 

รายวิชาพื้นฐาน

1.5 (60)

           21101  ภาษาไทย

1.5 (60)

 

           22202  ภาษาไทย

1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)

 

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)

     21201  ทักษะพื้นฐานทางภาษา

1.0 (40)

 

          21202  การอ่านทั่วไป

1.0 (40)

กิจกรรมนักเรียน   (ชมรม   ชุมนุม)

0.5 (20)

 

กิจกรรมนักเรียน   (ชมรม   ชุมนุม)

0.5 (20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

120

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

120

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   (ภาคเรียนที่ 1)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

1.5 (60)

 

รายวิชาพื้นฐาน

1.5 (60)

           22101  ภาษาไทย

1.0 (60)

 

           22102  ภาษาไทย

1.0 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)

 

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)

          22201  คติชนวิทยา

1.0 (40)

 

     22202  การเขียนเบื้องต้น

1.0 (40)

กิจกรรมนักเรียน   (ชมรม   ชุมนุม)

0.5 (20)

 

กิจกรรมนักเรียน   (ชมรม   ชุมนุม)

0.5 (20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

120

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

120

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   (ภาคเรียนที่ 1)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

1.5 (60)

 

รายวิชาพื้นฐาน

1.5 (60)

           23101   ภาษาไทย

1.5 (60)

 

           23102    ภาษาไทย

1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)

 

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)

       23201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

1.0 (40)

 

    23202  วรรณกรรมท้องถิ่น

1.0 (40)

กิจกรรมนักเรียน   (ชมรม   ชุมนุม)

0.5 (20)


 
 
กลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต.ก.
webmaster&designer :ณัฏฐ์ชรินท์ ตลอดพงษ์
Copyright©2016 th.mtk.ac.th email: